Historien bag Gjern Kultur- og Idrætscenter
(se billedgalleriet efter teksten)
v. Jørn Froberg.

I sommeren 1993 tog Gjern Idrætsforening og Gjern Borgerforening initiativ til at samle foreningerne i Gjern til et fælles foreningsmøde, hvor vi skulle drøfte emner af fælles
interesse og forsøge at skabe et samarbejde omkring fælles aktiviteter, koordinering af aktivitetskalender etc.

Hovedemnet på mødet blev ønsket om en idrætshal i Gjern by, kombineret med lokaler,
hvor foreningerne kunne mødes og lave aktiviteter for foreningernes medlemmer.

Vi besluttede at sende en opfordring til Gjern Byråd om at stille kommunens planer om renovering og ombygning af det gamle mejeri, der nu fungerede som svømmebadsbygning, i bero. Vi ville så undersøge mulighederne for en helhedsløsning, der både skulle tilgodese de lokalebehov, kommunen ville løse ved svømmebadsombygningen, og vores ønske om en idrætshal i Gjern, og som derudover ville gøre det muligt at dække et langt bredere behov for faciliteter og aktiviteter for borgerne i området. Vi pegede på en placering ved Gjern Skole, som ideel for et hal/kulturhusprojekt.

På et nyt fælles foreningsmøde besluttede vi at fremsende et spørgeskema til 28 foreninger i Gjern samt at inddrage de interessegrupper og kommunale institutioner, der var berørt af projektet. Vi bad alle om at fremkomme med ønsker til placering og oplyse behov for plads til aktiviteter.

Den 23. april 1994 afholdt vi "foreningernes konferencedag", hvor vi samlede foreningernes ønsker i 3 forskellige forslag, som alle kunne opfylde de ønsker og behov foreningerne havde, og samtidig fulgte en opfordring fra Gjern Byråd om at inddrage lokaler til fritidsklub, bibliotek, daghøjskole og lokalhistorisk arkiv i løsningsforslagene.

Gjern Byråd blev den 19. maj 1994 præsenteret for vores foreløbige arbejde. Vi aftalte at afholde et borgermøde sammen med Gjern Byråd, hvor forslagene skulle præsenteres.

Borgermødet blev holdt den 2. juni 1994 og konklusionen fra det velbesøgte borgermøde viste klart, at byens borgene ønskede penge anvendt på nybyggeri af hal/kulturhus i stedet for renovering af det gamle mejeri/svømmebad.

Hal/kulturhuset ville kunne samle en række faciliteter og aktiviteter, der i høj grad kunne få stor glæde af et kommende lokalefællesskab. Samtidig kunne kommunens problem med utilstrækkelig halkapacitet løses på en måde, der kunne tilgodese Gjern skoles behov for at benytte tidssvarende lokaler til idrætsundervis­ningen, på lige fod med de øvrige skoler.

På foreningernes konferencedag var blevet nedsat en arbejdsgruppen, og denne arbejdsgruppe gik efter borgermødet i gang med arbejdet med at få realiseret hal/kulturhus-projektet. Dette viste sig at blive et kæmpearbejde med mange små og store forhindringer,
bl a: konkurrerende halplaner i Voel, modvilje fra en del af Byrådets medlemmer, bevilling af lån fra kreditforening og bevilling af tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden.

Det projekt, der blev arbejdet på at gennemføre, var tegnet af arkitekt Kjeld Sørensen, Fårvang, der også skulle udføre det i totalentreprise. Det var et projekt, der opfyldt vore ønsker med hensyn til både udseende, kvalitet, indhold og pris. Dertil kom, at Kjeld Sørensen ville påtage sig at benytte den frivillige arbejdskraft, vi kunne skaffe, og påtage sig entreprenøransvaret for det arbejde, som blev udført ved frivillig arbejdskraft.

Starten af byggeriet blev forsinket på grund af en lang vinter med frost, men den 22.april 1996 blev de første spadestik til byggeriet taget af borgmester Per Kromann, der symboliserede borgerne, samt en flok børn fra Børnegården i Gjern.

Herefter gik håndværkerne i gang med udgravning, støbning, murerarbejde mm. Den frivillige arbejdskraft blev sat ind efterhånden som den kunne anvendes i byggearbejdet. I løbet af byggeperioden havde ca 150 borgere ydet en større eller mindre indsats ved opførelsen.

Byggeriet blev indviet lørdag den 1. marts 1997 med en fest og en opførelse af musicalen "Grease" ved Musikskolen. På grund af at sceneopbygningen til "Grease" delvis dækkede den kunstneriske udsmykning af hallen, som Ib Østergaard, Truust, havde skabt, blev præsentationen af udsmykningen først foretaget ved en reception den 7. marts.

Opførelsen af centret på i alt 2858 kvm kostede incl regulering af terræn og finansieringsomkostninger ca 10,3 mio kr excl moms. Finansieringen heraf skete ved tilskud fra Lokale- og Anlægsfonden, De Danske Skytteforeninger, DGI, Gjern kommune samt private gaver og frivillig arbejdskraft. Restbeløbet på ca 4 mio kr blev finansieret ved lån fra Nykredit.

Centret, der fik navnet Gjern Kultur- og Idrætscenter blev, blev etableret i form af en selvejende institution med en bestyrelse sammensat, dels af "faste" brugere, dels af "øvrige" brugere.

I de første år blev den daglige drift baseret på frivillig arbejdskraft, men der har senere været økonomisk mulighed for at ansætte en halinspektør.

Marken hvor centret nu ligger   Vinterpause   Udgravning skydebane og SFO

Stålspær til hallen rejst   Frivillige lægger taget   Taglægger pause

Indvielsesarrangement   Indvielsesfest   Klargøring til festforestilling Grease

Klik på billedet for at få større billedeGjern Kultur- og Idrætscenter,  Skovvejen 6, 8883 Gjern   Telf:  41 17 56 65   Mailadr:  gkic@gkic.dk